AKILLI KOBİ

Aydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması

Akıllı KOBİ Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 1 Temmuz 2021

 

Global Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi (Global Dönüşüm), Akıllı KOBİ (akillikobi.org.tr) web sitesinin yürütücüsü olarak veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

1. Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Global Dönüşüm (Global Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi) veri sorumlusudur.

3. İlgili Kişi

Yanızca web sitesini ziyaret etmeniz halinde Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Ayrıca Akıllı KOBİ’ye çalıştığınız/yetkilisi olduğunuz firma bilgilerini girmeniz ve iletişim için bilgilerinizi bize iletmeniz sebebiyle kişisel verileriniz Global Dönüşüm tarafından işlenmektedir. Bu ilişki bağlamında Global Dönüşüm tarafından KOBİ/Teknoloji Tedarikçisi İrtibat Kişisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 

4. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz akillikobi.org.tr web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.

5.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitesini ziyaret etmeniz dolayısıyla işlenen;

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı, Ziyaret Edilen Sayfa) kişisel verileriniz,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla
  • KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle
   • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden

Akıllı KOBİ web sitesinde firmanıza KOBİ hesabı açmak ve site hizmetlerinden faydalanmak istemeniz halinde işlenen;

Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Şehir/İlçe) Mesleki Deneyim (Adına iletişim kurulan firma/kurum bilgileri ile buradaki Görevi/Unvanı bilgileri), İşlem Güvenliği (Şifre/Parola, Kullanıcı ID, Doğrulama Bilgisi, İşlem zaman ve log kayıtları) ve Müşteri İşlem (Site üzerinde gerçekleştirilen işlemler, Firma ürün ve hizmetlerine dair girilen bilgiler);

 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, analiz çalışmalarının yapılması ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • KVKK Md.5/2e'de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle
   • Firma adına onayladığınız Üyelik Sözleşmesinden doğacak haklarımızın korunmasına istinaden

 

Akıllı KOBİ  web sitesine üye girişi sırasında işlenen;

İletişim (E-posta adresi) ve İşlem Güvenliği (Şifre, giriş zamanı, ip adresi) bilgileriniz ile şifremi unuttum seçeneğini kullanımınız halinde e-posta bilgileriniz

 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi yürütülmesi amaçlarıyla;
  • KVKK Md.5/2e'de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle
   • Firma adına onayladığınız Üyelik Sözleşmesinden doğacak haklarımızın korunmasına istinaden işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve KVKK Md.5/2e'de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin dışında web sitemizdeki çerez kullanımı dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz için Çerezlerle Kişisel Veri İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni inceleyebilir, Çerez Tercihleri ekranından çerez kullanımına ilişkin verdiğiniz rızaları yönetebilirsiniz.

6.    Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) aktarılabilir.

7.     Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

8.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Uncalı Mahallesi 1222 Sk. City Life 2 Sit. A Apt. No: 1 A/4 Konyaaltı / Antalya adresine yazılı olarak;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@akillikobi.org.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

 

 

Global Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi