AKILLI KOBİ

KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü

Bilgilendirme Metni

Sizi Akıllı KOBİ tarafından yürütülen “KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü[1]” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz. Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onay verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacaktır.

[1] Dijital dönüşüm, bir organizasyonun iş süreçlerini, faaliyetlerini, kültürünü ve değer önerisini dijital teknolojilerle dönüştürerek daha verimli, daha yenilikçi ve daha rekabetçi hale gelmesidir. Bu dönüşüm, sadece mevcut iş süreçlerinin dijitalleştirilmesini değil, aynı zamanda iş yapma şeklinin temelde değiştirilmesini de içermektedir.

Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. Çalışma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve tartışma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalışmanın muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacağımı anladım.

Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Değerli Katılımcı,

Bu anket işletmenizin dijital dönüşümünün mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla; dijital vizyon ve strateji, dijital lider, dijital kültür, dijital teknoloji, dijital işgücü ve çalışanların dijital yetkinliklerine ilişkin toplam 8 ayrı grup sorudan oluşmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz cevaplar bilimsel bir çalışma için kullanılacak olup üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmayacaktır. Sonuçların güvenilir olabilmesi için soruları samimi ve doğru olarak cevaplamanız önem taşımaktadır. Lütfen ankete isminizi yazmayınız. İlgi ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.

Genel Bilgi :

1 - Yaş


2 - Cinsiyet

Birini seçiniz.

3 - Eğitim Durumu

Birini seçiniz.

4 - Kaç Yıldır Bu Kurumda Çalışıyorsunuz?

Birini seçiniz.

5 - Toplam Çalışma Süreniz

Birini seçiniz.

6 - Şirketinizde Hangi Bölümde Çalışıyorsunuz?


7 - Şirketinizin Bulunduğu Şehir


8 - Şirket Bünyesindeki Rolünüz Nedir?


9 - Şirketiniz Hangi Sektörde Faaliyet Göstermekte?


10 - Şirketinizin Kayıtlı Olduğu Oda ve/veya Borsa?


11 - Şirketinizin Çalışan Sayısı Nedir?

Birini seçiniz.

Dijital Vizyon ve Strateji : Bu bölümde işletmenizin Dijital Dönüşümle ilgili herhangi bir vizyon ve stratejisinin olup olmadığına ilişkin sorular yer almaktadır.

1 - Dijital strateji, işletmenin teknolojiyi kullanarak iş hedeflerini nasıl destekleyeceğini planlayan ve uygulayan bir yaklaşımdır. Bu bağlamda işletmemiz dijital strateji konusunda yeterince bilinçlidir.

Birini seçiniz.

2 - İşletmemizde düzenli olarak stratejik planlama çalışmaları yapmaktayız.

Birini seçiniz.

3 - Son yıllarda yürüttüğümüz stratejik planlama çalışmalarında dijitalleşme kavramına değinmekteyiz.

Birini seçiniz.

4 - Dijitalleşme konusunda vizyon sahibiyiz.

Birini seçiniz.

5 - Dijital dönüşüm ile ilgili amaç ve hedeflerimizi oluşturduk.

Birini seçiniz.

6 - Dijitalleşme konusundaki vizyonumuzu ve geliştirdiğimiz stratejileri tüm çalışanlarımız ile paylaşıyoruz.

Birini seçiniz.

7 - Tüm iş planlarımızı ve işletme stratejilerimizi dijital dönüşüm hedeflerimiz ile uyumlu hale getirdik.

Birini seçiniz.

8 - Dijital dönüşüm stratejimizle ilgili performans göstergeleri (verimlilik değerleri, dönüştürülen süreç sayısı, maliyet indirimi, hedeflerindeki değişim vb.) kullanmaktayız.

Birini seçiniz.

9 - Dijital dönüşüm stratejimiz performans göstergeleri ile üst yönetim tarafından izlenmektedir.

Birini seçiniz.

10 - Dijital dönüşüm stratejimiz performans hedeflerimize göre şekillendirilmektedir.

Birini seçiniz.

11 - Dijital Dönüşüm yatırımları için ayrı bir bütçe tahsis etmekteyiz.

Birini seçiniz.

12 - İşletmemizin bazı bölüm/departmanları, dijital dönüşüm yatırımları açısından öncelikli olarak tanımlanmıştır.

Birini seçiniz.

Dijital Lider : Bu bölümde işletmenizde dijital dönüşümü gerçekleştirecek olan yöneticiler ve/veya liderlere sahip olup olmadığınız ile ilgili sorular bulunmaktadır.

1 - İşletmemizde dijital dönüşümden sorumlu bir yönetici vardır.

Birini seçiniz.

2 - İşletmemizde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için hem teorik, hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Birini seçiniz.

3 - Dijital stratejimizi uygulayacak doğru liderlere sahibiz.

Birini seçiniz.

4 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar dijital teknolojileri kullanmaktadır.

Birini seçiniz.

5 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar dijital dönüşüm stratejimizi desteklemektedir.

Birini seçiniz.

6 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar teknolojik yenilikleri takip eder.

Birini seçiniz.

7 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar teknolojik yeniliklere ayak uydurmanın gerekliliğine inanırlar.

Birini seçiniz.

8 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar dijital teknoloji kullanımına yönelik araştırma ve geliştirmeye önem verir.

Birini seçiniz.

9 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar dijitalleşme konusunda işbirliği yapar ve süreç iyileştirme faaliyetlerine destek verirler.

Birini seçiniz.

10 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar dijital teknolojilerin kullanılması konusunda çalışanları yönlendirirler.

Birini seçiniz.

11 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar, her zaman şirket için değerli olan dijitalleşme ve dijital dönüşümle ilgili bilgilerle kendilerini geliştirirler.

Birini seçiniz.

12 - İşletmemizde yönetim kademesinde çalışanlar kendilerine sunulan veri, bilgi ve dijital içerikleri, dijital teknolojiler yardımıyla yorumlayabilirler.

Birini seçiniz.

Dijital Kültür : Bu bölümde işletmenizde Dijital Dönüşüm ortamı ve işletmenizin dijital dönüşüm kültürüne yönelik sorular bulunmaktadır.

1 - İşletmemizde iş süreçlerinin dijital dönüşümüne tam destek verilmektedir.

Birini seçiniz.

2 - İşletmemizde farklı birimler arasında dijital veri paylaşımını sorunsuz olarak yapmaktayız.

Birini seçiniz.

3 - Dijital faaliyetlerimizde müşteriler ile kurulan ilişkileri ölçüt olarak kullanmaktayız.

Birini seçiniz.

4 - Çalışanlarımızın dijital yeteneklerini arttırmak için sürekli yatırımlar yapmaktayız.

Birini seçiniz.

5 - İşletmemiz dijital hedeflerini ve performans göstergelerini (verimlilik artışı, maliyetlerin düşürülmesi gibi) desteklemek için dijital yöntemler kullanmaktadır.

Birini seçiniz.

6 - İşletmemiz iş yapma biçimini geliştirmek için dış paydaşlarla olan etkileşimini sürekli geliştirmektedir.

Birini seçiniz.

7 - İşletmemiz dijital teknolojiler ve dijital dönüşüm konusunda rehberlik veya danışmanlık hizmeti almış veya halen almaya devam etmektedir.

Birini seçiniz.

8 - İşletmemiz dijital dönüşümle ilgili olarak düzenlenen seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Birini seçiniz.

9 - İşletmemiz dijital dönüşümle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmektedir.

Birini seçiniz.

10 - İşletmemizde dijital dönüşümle ilgili farkındalık oluşturacak bilgiler paylaşılmaktadır.

Birini seçiniz.

11 - Dijital dönüşümün rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz.

Birini seçiniz.

12 - İşletmemizin genelinde temel dijital becerilere sahibiz ve uygulayabiliyoruz.

Birini seçiniz.

13 - Organizasyon yapımızı dijital dönüşümün yeniliklerine göre revize etmekteyiz.

Birini seçiniz.

Dijital Teknoloji : Bu bölümde işletmenizin tüm süreçlerini kapsayacak şekilde dijital teknolojilerden ne şekilde yararlandığınız hakkındaki sorulara yer verilmiştir.

1 - Dijital iş uygulamaları (Bulut Tabanlı Ofis Uygulamaları, İş Analitiği ve Veri Görselleştirme, Dijital Pazarlama Araçları, İşletme Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımları vb.) için gerekli teknolojiye sahibiz.

Birini seçiniz.

2 - Dijital veri toplama teknolojilerini kullanmaktayız.

Birini seçiniz.

3 - Dijital iş uygulamalarımız içerisinde sosyal ağlar, mobil iletişim ve bulut teknolojileri yer almaktadır.

Birini seçiniz.

4 - İşletmemizin bilgi ve iletişim olanakları dijital hizmetlerin sunumu için sürekli geliştirilmektedir.

Birini seçiniz.

5 - İşletmemiz dijital dönüşüm hedeflerinde yer alan teknolojik yetkinlik seviyesine uygun altyapıya sahiptir.

Birini seçiniz.

6 - İşletmemizin teknoloji tasarımlarına dijital dönüşüm hedefleri yön vermektedir.

Birini seçiniz.

7 - İşletmemizin teknoloji bütçesi, değişen önceliklere izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Birini seçiniz.

8 - Teknoloji geliştirmeye esnek, yinelemeli ve işbirlikçi bir yaklaşımımız var.

Birini seçiniz.

9 - Çalışanların yenilikçiliğini, işbirliğini ve hareketliliğini teşvik etmek için dijital araçlar kullanıyoruz.

Birini seçiniz.

10 - İşletmemizde Modelleme ve Simülasyon teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

11 - İşletmemizde sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

12 - İşletmemizde bilgisayar ağları (network) kullanılmaktadır

Birini seçiniz.

13 - İşletmemizde gömülü sistemler kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

14 - İşletmemizde kablosuz iletişim teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

15 - İşletmemizde sayısal modelleme teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

16 - İşletmemizde Nesnelerin İnterneti (IoT - Internet of Things) teknolojileri kullanılmaktadır

Birini seçiniz.

17 - İşletmemizde yapay zeka teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

18 - İşletmemizde büyük veri teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

19 - İşletmemizde Bulut (Cloud) bilişim teknolojileri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

20 - İşletmemizde 3 Boyutlu Yazıcı sistemleri kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

Çalışanların Dijital Yetkinlikleri : Bu bölüm işletmenizin dijital dönüşüm sürecinde çalışanlarınızın dijital yetkinliklerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır.

1 - Yöneticiler ve çalışanlar dijital sistemleri günlük iş süreçlerinde kullanmaktadır.

Birini seçiniz.

2 - Çalışanlar, dijital teknolojiler hakkında bilgi sahibidir

Birini seçiniz.

3 - Çalışanlara dijital süreçler hakkında gerekli eğitimler verilmektedir.

Birini seçiniz.

4 - Şirket çalışanları bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, mobil cihazlar, sosyal medya vb. dijital teknolojilerin öneminin farkındadır.

Birini seçiniz.

5 - Çalışanlar görevlerini yaparken dijital teknolojileri kullanmaktadır.

Birini seçiniz.

6 - Günlük iş süreçlerinde ortak veri kullanımına dönük prosedürler ve platformlar çalışanlar tarafından kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

7 - Şirket tanıtımı, ürün ve hizmetlerin pazarlaması için çalışanlar tarafından dijital materyal kullanılmaktadır.

Birini seçiniz.

8 - Çalışanlar dijital teknolojileri kullanırken ortaya çıkan sorunları çözebilir.

Birini seçiniz.

9 - Şirket çalışanları verileri iş süreçlerine nasıl uygulayacaklarını bilmektedir.

Birini seçiniz.

10 - Dijital yetenekler, yeni çalışanların işe alınmasında önemli seçim kriteridir.

Birini seçiniz.

Dijital İşgücü : Bu bölümde işletmenizde çalışan iş görenlerin dijital dönüşüm bilgi ve becerilerinin tespitine yönelik sorulardan oluşmaktadır.

1 - Kritik dijital işlevlerimizi destekleyen personele sahibiz.

Birini seçiniz.

2 - Her çalışan, performanslarının kurumsal dijital hedeflerle nasıl bağlantılı olduğunu anlar.

Birini seçiniz.

3 - Firmamızın tüm çalışanları işletmenin dijital stratejisine bireysel değerini katarak dijital dönüşümün gelişimine katkı sağlamaktadır.

Birini seçiniz.

4 - İşletmemizin tüm seviyelerinde hedeflenen dijital eğitim ve öğretime yatırım yapıyoruz.

Birini seçiniz.

5 - İşletmemizin farklı departmanlarında dijital dönüşümle ilgili çalışmalar yapan çalışanlarımız vardır.

Birini seçiniz.

6 - Çalışanlarımız dijital stratejimizin farkında ve dijital stratejimiz doğrultusunda işlerini yapmaktadır.

Birini seçiniz.

7 - İşe alım aşamasında adayların dijital yetkinliklerini de göz önünde bulunduruyoruz.

Birini seçiniz.

8 - Çalışanlarımıza dijital stratejimizle uyumlu olarak kendilerini geliştirebilecekleri dijital eğitim ve geliştirme faaliyetleri yapıyoruz.

Birini seçiniz.

9 - İşletmemizde hali hazırda dijital teknolojileri idare edebilmesi için beceri ve yetki sahibi bir veya daha fazla çalışma takımı bulunmaktadır.

Birini seçiniz.

İhtiyaç Sıralaması :

1 - Başarılı bir dijital dönüşüm süreci için şirketinizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre sıralayınız.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -


Öneri Sıralaması :

1 - Türkiye’de KOBİ’lerin dijital dönüşümünün gerçekleşebilmesi için neler yapılmalıdır? Önerilerinizi sıralayınız.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -